GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website wordt u aangeboden door Oefentherapie Helmond. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Oefentherapie Helmond via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1.
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Oefentherapie Helmond u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.4
Oefentherapie Helmond behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Oefentherapie Helmond

1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Oefentherapie Helmond voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2
Indien Oefentherapie Helmond constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Oefentherapie Helmond zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Oefentherapie Helmond zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3
Indien naar het oordeel van Oefentherapie Helmond hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Oefentherapie Helmond of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Oefentherapie Helmond gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4
Oefentherapie Helmond is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Oefentherapie Helmond gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5
Oefentherapie Helmond behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Oefentherapie Helmond onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, Oefentherapie Helmond dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2
Oefentherapie Helmond mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Oefentherapie Helmond of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Oefentherapie Helmond, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

.

Artikel 5. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Oefentherapie Helmond mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

6.2
Oefentherapie Helmond zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

6.4

De patiënt  is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.

6.5

De patiënt  niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.

Het verzuimtarief bedraagt € 25,00. Dit bedrag dient door de patiënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

 

 

 

6.6

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.7

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.

6.8

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

6.9

Indien de patiënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

6.10

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.

6.11

Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

 

 

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Oefentherapie Helmond gevestigd is.

7.3
Indien u een eConsult of een herhaling van behandeling aanvraagt via Oefentherapie Helmondis daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.

7.4
Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

7.5
Oefentherapie Helmond is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Oefentherapie Helmond schriftelijk zijn aanvaard.

7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.